Xixi Campus Coffee Bar (浙江大学人文学院咖啡吧)

Address:
Tianmushan Road 148
Xixi Campus
Zhejiang University
Hangzhou, 310028, China